Bulbs

Albuca
namaquensis
Albuca
sp.
Albuca
spiralis
Bulbine
mesembryanthe
-moides
Brunsvigia
pustulata?
Boophane
disticha
Cryptostephanus haemanthoides
Cyrtanthus spiralis
Daubenya
aurea
Drimia haworthioides
Drimiopsis
minuta
Eriospermum
dregei
Eriospermum
paradoxum
Eriospermum
sp.
Eriospermum
sp.
Eriospermum
aff. zeyheri
Eriospermums
(bulb)
Gethyllis
bulbs
Gethyllis
multifolia
Gethyllis
villosa?
Haemanthus
deformis
Haemanthus
namaquensis
(bulb)
Haemanthus
nelsoni
Haemanthus
pauculifolius
(seedling)
Haemanthus
sanguineus
Lapeirousia pyramidalis
Lachenalia
pusilla
Lachenalia
bulbifera
Lachenalia
reflexa
Ledebouria
kirkii
Ledebouria
ovatifolia
(bulb)
Ledebouria
socialis
Massonia
pustulata?
Massonia
heterandora
Massonia
sp.
Massonia
sp.
Ornithogalum
caudatum
Ornithogalum
unifoliatum?
Ornithogalum
unifoliatum?
Oxalis
adenophylla
Paris
luquanensis
Polyxena
ensifolia
Polyxena
aff.ensifolia
Polyxena
corymbosa
Veltheimia
capensis?