HOME > Operators > Island Ferries > Seto Naikai (Inland Sea)/Shikoku

SETO NAIKAI (Inland Sea)/SHIKOKU

Seto Naikai & Shikoku's sea routes to remote islands (From East to West)

Tomoga-shima (Tomo Island)

Tomoga-shima (Tomogashima, Wakayama PRF)
Tomogashima Kisen

I-shima (I Island)

I-shima (Ishima, Tokushima PRF)
Ishima Renraku Kotsu Jigyo

Deba-jima (Deba Island)

Deba-jima (Debajima, Tokushima PRF)
Debajima Renraku Jigyo

Naruga-shima (Naru Island)

Naruga-shima (Narugashima, Hyogo PRF)
Narugashima Tosen

Nu-shima (Nu Island)/Nada

Nu-shima (Nushima, Hyogo PRF)
Nushima Kisen

Awaji-shima (Yura, Tsuna, Sumoto, Habu, Iwaya, Nada, Toshima, Hyogo PRF)
Awaji Kanku Line
Jenova Co., Ltd. (Awaji Jenova Line)
Kyouhei Senpaku Co., Ltd.
Fuke Sumoto Liner
Nushima Kisen
Narugashima Tosen

Suma Awa Ship&Cycle

Ieshima-gunto (Ieshima Archipelago)

Tanga-shima (Tangashima, Hyogo PRF)
Bouze Kisen

Ie-shima (Ieshima, Tsunade, Hyogo PRF)
Kousoku Ieshima
Takafuku Liner
Bouze Tosen Company

Boze-jima (Boze, Hyogo PRF)
Bouze Kisen
Bouze Tosen Company
Rapid Katsura

Nishi-jima (Nishijama, Hyogo PRF)
Bouze Kisen
Bouze Tosen Company

Hinase-shoto (Hinase Islands)

Kakui-jima (Tobi, Okayama PRF)
Otabu-jima (Otabu, Okayama PRF)
Kashira-jima (Kashirajima, Okayama PRF)
Ko-jima (Kojima, Okayama PRF)
Taisei Kisen

Mae-jima (Maejima Okayama PRF)
Setouchi-shi Midorinomura Kosha (Maejima Ferry)

Inu-jima (Inu Island)

Inu-jima (Inujima, Okayama PRF)
Kazuo Toyoda

Shodo-shima (Shodo Island)

Naoshima-shoto (Naoshima Islands)

Nao-shima (Miyaura, Kagawa PRF)
Shikoku Kisen

Odema-shima (Odemashima, Kagawa PRF)
Te-shima (Ieura, Karato, Kagawa PRF)
Shodoshima Teshima Ferry Co., Ltd.

Byobu-jima (Byobu, Kagawa PRF)
Naoshima Town

Ogi-shima (Ogi, Kagawa PRF)
Megi-shima (Megi, Kagawa PRF)
Shiyujima Kaiun

O-shima (National Sanatorium Oshimaseishoen, Kagawa PRF)
National Sanatorium Oshimaseishoen

Mukuchi-jima (Mukuchi Island)

Mukuchi-jima (Mukuchijima, Kagawa PRF)
Mukuji Maru Kaiun

Shiwaku-shoto (Shiwaku Islands)

Yo-shima (Yoshima, Kagawa PRF)
Oyo-jima (Oyojima, Kagawa PRF)
Hon-jima (Honjima, Kagawa PRF)
Honjima Kisen
Mukuji Maru Kaiun

Ushi-jima (Satoura, Kagawa PRF)
Honjima Kisen

Hiro-shima (Enoura, Aoki, Koro, Kagawa PRF)
Bisan Ferry

Te-shima (Teshima, Kagawa PRF)
Ote-shima (Oteshima, Kagawa PRF)
Bisan Ferry

Sanagi-shima (Sanagi, Kagawa PRF)
Takami-shima (Takami, Kagawa PRF)
Tadotsu Kisen

Awa-shima (Awashima, Kamishinden, Kagawa PRF)
Shishi-jima (Motocho, Kagawa PRF)
Awashima Kisen

Tsuta-jima (Tsutajima, Kagawa PRF)
Ibuki-jima (Ibuki, Kagawa PRF)
Kanonji City

Kono-shima (Ko Island)

Kono-shima (Konoshima, Okayama PRF)
Sakae

Kasaoka-shoto (Kasaoka Islands)

Taka-shima (Takashima, Okayama PRF)
Sanyo Kisen

Shiraishi-jima (Shiraishijima, Okayama PRF)
Sanyo Kisen
Setouchi CSLine (Kazuhiko Fujii)

Kitagi-shima (Toyoura, Kanaburo, Okayama PRF)
S-Cruise (Kazuhiko Fujii)
Setouchi CSLine (Kazuhiko Fujii)
Kasaoka Ferry
Sanyo Kisen

Manabe-shima (Manabeshima, Okayama PRF)
Kobi-shima (Kobishima, Okayama PRF)
Obi-shima (Obishima, Okayama PRF)
Mu-shima (Tadae, Maeura, Okayama PRF)
Sanyo Kisen

Sensui-jima (Sensui Island)

Sensui-jima (Sensuijima, Okayama PRF)
Fukuyama City

Hashirijima-shoto (Hashirijima Islands)

Hashiri-jima (Hashiri, Hiroshima PRF)
Hashirijima Kisen (Hashirijima Steamship Co., Ltd.)

Bingo-gunto (Bingo Archipelago)

Momo-shima (Fukuda, Hiroshima PRF)
Bingo Shosen

Mukai-shima (Mukai Island)

Mukai-shima (Mukaishima, Horoshima PRF)
Miyamoto Kisen
Onomichi Watashibune
Fukumoto Tosen

Inno-shima (In Island)

Inno-shima (Shigeihigashi, Habu, Karoto, Nagasaki, Kanayama, Hiroshima PRF)
Iwaki Kisen Co., Ltd.
Kamijima Town
Karouto Ferry Kisen
Geiyo Kisen
Sanko Kisen Co., Ltd.
Nagae Ferry

Ikuchi-jima (Ikuchi Island)

Ikuchi-jima(Sunoe, Akazaki, Setoda, Sawa, Hiroshima PRF)
S-Cruise (Kazuhiko Fujii)
Sunami Koro Service
Setoda Unko
Mihara Setoda Kyodo Line
Horai Kisen
Maruto Kisen
Sanko Kisen Co., Ltd.
Yuba Kisen

Kosagi-jima (Kosagi Island)

Geibi-gunto (Geibi Archipelago)

Hoso-shima (Shigei, Hiroshima PRF)
Onomichi City

Sagi-shima (Sagi, Setoda, Sagi, Hiroshima PRF)
Habu Shosen
Mihara Kairiku Unyu
Mihara Setoda Kyodo Line

Okuno-shima (Okuno Island)

Okuno-shima (Okunoshima, Hiroshima PRF)
Omishima Ferry
Kyukamura Ohkunoshima

Oomi-shima (Oomi Island)

Oomi-shima(Oomishima, Hiroshima PRF)
Omishima Ferry
Omishima Blue Line

Kamiosaki-gunto (Kamiosaki Archipelago)

Chigiri-shima (Chigirishima, Hiroshima PRF)
Chigirishima Unyu Co., Ltd.

Ikuno-shima (Mebarusaki, Hiroshima PRF)
Osakikamijima Town

Osakikami-jima (Mebarusaki, Onishi, Kinoe, Okiura, Hiroshima PRF)
Osaki Kisen
Omishima Blue Line
Sanyo Shosen

Shimoosaki-gunto (Shimoosaki Archipelago)

Osakishimo-jima (Mitarai, Toyoshima, Hiroshima PRF)
Kure City
Itsukishima Kisen
Habu Shosen

Mikado-shima (Mitarai, Hiroshima PRF)
Kure City

Toyo-shima (Toyoshima, Hiroshima PRF)
Kure City
Itsukishima Kisen

Itsuki-shima (Toyoshima, Hiroshima PRF)
Itsukishima Kisen

Uoshima-shoto (Unoshima Islands)

Takaikami-shima (Takaikami, Ehime PRF)
Uo-shima (Shinozuka, Ehime PRF)
Kamijima Town

Kamijima-shoto (Kamijima Islands)

Yuge-jima (Yuge, Kamiyuge, Ehime PRF)
Kamijima Town
Karoto Ferry Kisen
Geiyo Kisen

Sa-shima (Sashima, Ehime PRF)
Geiyo Kisen

Toyo-shima (Toyoshima, Ehime PRF)
Kamijima Town

Ikina-jima (Tateishi, Ehime PRF)
Kamijima Town
Geiyo Kisen

Iwaki-jima (Iwaki, Okogi, Nagae, Ehime PRF)
Iwaki Kisen Co., Ltd.
Geiyo Kisen
Sanko Kisen
Eagae Ferry

Ochi-shoto (Ochi Islands)

Hakata-jima (Hakata, Ehime PRF)
Geiyo Kisen
Sea Seven

U-shima (Ushima, Ehime PRF)
Sea Seven

O-shima (Tomoura, Miyakubo, Yoshiumi, Shitadami, Ehime PRF)
Kyowa Kisen
Geiyo Kisen
Sea Seven
Imabari City

Tsu-shima (Tsushima, Ehime PRF)
Tsushima Tosen
Imabari City

Sekizen-shoto (Sekizen Islands)

Oge-shima (Oge, Ehime PRF)
Kooge-shima (Kooge, Ehime PRF)
Imabari City

Okamura-jima (Okamura, Ehime PRF)
Imabari City

Kurushima-gunto (Kurushima Archipelago)

O-shima (Oshima, Ehime PRF)
Kuru-shima (Kurushima, Ehime PRF)
Uma-shima (Umashima, Ehime PRF)
Kurushima

Niio-shima (Niio Island)

O-shima (Oshima, Ehime PRF)
Niihama City

Shisaka-jima (Shisaka Island)

Shisaka-jima (Shisaka Kojo, Ehime PRF)
Sumiko Logistics Co., Ltd.

Ai-jima (Ai Island)

Ai-jima (Aijima , Ehime PRF)
Shinkiho

Kutsuna-shoto (Kutsuna Islands)

Nogutsuna-jima (Nogutsuna, Ehime PRF)
Muzuki-jima (Muzukijima, Ehime PRF)
Naka-jima (Nakajima, Nishinaka, Konoura, Ehime PRF)
Nuwa-jima (Kaminuwa, Motomuwa, Ehime PRF)
Tsuwaji-jima (Tsuwaji, Ehime PRF)
Futagami-jima (Futagami, Ehime PRF)
Tsuru-shima (Tsurushima, Ehime PRF)
Nakajima Kisen Co., Ltd.

Ka-shima (Ka Island)

Ka-shima (Kashima, Ehime PRF)
Matsuyama City (Kashima Koen Tosen Jimusho)

Gogo-shima (Gogo Island)

Gogo-shima (Tomari, Yura, Ehime PRF)
Gogoshima

Ao-shima (Ao Island)

Ao-shima (Aoshima, Ehime PRF)
Aoshima Kaiun

Aki-gunto (Aki Archipelago)

Nasake-jima (Nasakejima, Hiroshima PRF)
Tsukasa

Atata-jima (Atatajima, Hiroshima PRF)
Atatajima Kisen

Kanawa-jima (Kanawa Island)

Kanawa-jima (Kanawajima, Hiroshima PRF)
Kanawajima-kai

Eta-jima (Eta Island)

Eta-jima (Koyo, Kirikushi, Osu, Hiroshima PRF)
Kamimura Kisen
Sakura Kaiun
Setouchi Sealine
Taisho Kisen

Nishi Nomi-shima (Nishi Nomi Island)

Nishi Nomi-shima (Mitaka, Osu, Nakamachi, Takada, Oki, Korenaga, Mino, Hiroshima PRF)
Etajima Kisen
Etajima City

Nino-shima (Ni Island)

Nino-shima (Yajita, Gakuen, Hiroshima PRF)
Ninoshima Kisen
Ninoshima Gakuen
Bunker Supply

Miya-jima/Itsuku-shima (Miya Island/Itsuku Island)

Hashirajima-gunto (Hashirajima Archipelago)

Ha-shia (Hashima, Yanaguchi PRF)
Hashira-jima (Hashirajima, Yamaguchi PRF)
Kuro-shima (Kuroshima, Yamaguchi PRF)
Iwakuni Hashirajima Kaiun

Suooshima-shoto (Suooshima Islands)

Nasake-jima (Yuda, Yamaguchi PRF)
Uka-shima (Ukashima, Yamaguchi PRF)
Mae-shima (Maeshima, Yamaguchi PRF)
Suo-oshima Town

Heigun-to (Heigun Island)

Heigun-to (Heigunto, Yamaguchi PRF)
Heigun Koro

Kumage-gunto (Kumage Archipelago)

Uma-shima (Ozu, Yamaguchi PRF)
Sago0jima (Saga, Yamaguchi PRF)
Tabuse Town

Iwai-shima (Iwaishima, Yamaguchi PRF)
Kaminoseki Koun

Ya-shima (Yashima, Yamaguchi PRF)
Kaminoseki Town

Shunan-shoto (Shunan Islands)

U-shima (Ushima, Yamaguchi PRF)
Ushima Kaiun

Otsu-shima (Otsushima, Tokuyama Shimomatsu, Yamaguchi PRF)
Otsushima Junko

No-shima (Noshima, Yamaguchi PRF)
Noshima Kaiun

Ganryu-jima (Ganryu Island)

Ganryu-jima (Ganryujima, Yamaguchi PRF)
Kanmon Kisen Co., Ltd.

Ao-shima (Ao Island)

Ao-shima (Aoshima, Ehime PRF)
Aoshima Kaiun

Uwakai-shoto (Uwakai Islands)

O-shima (Oshima, Ehime PRF)
Tanaka Unso (Tanaka Transport Company)

Ka-shima (Kashima, Ehime PRF)
Ainan Town
Seiun Kisen Kabushiki Kaisha

To-jima (Honura, Ehime PRF)
Hiburi-shima (Kiro, Ako, Noto, Ehime PRF)
Seiun Kisen Kabushiki Kaisha

Okino-shima (Oki Island)

Okino-shima (Moshima, Hirose, Kochi PREF)
Uguru-shima (Ugurushima, Kochi PRF)
Sukumo City

Information

On October 1, 2014, 'Shodoshima Kyuko Ferry' changed its trade name to 'Shodoshima Ferry', 'Shodoshima Ferry' to 'Shodoshima Teshima Ferry', and 'Marine Kanko Kisen' to 'Shodoshima Kyuko Ferry' respectively.

Tomogashima Kisen, which operates the Kada, Wakayama prefecture-Tomogashima route, was out of service in October 2014, because its Nonaura Sanbashi(=pier) was damaged by the typhoon No.19 (Vongfong), but resumed the operation on November 22, 2014.

Naoshima-based Shikoku Kisen's new ferry, Naoshima (1,099gt) entered service on the Takamatsu-Naoshima-Uno route on May 1, 2015.

Awaji City's fast ferry, 'Marine Awaji' (120gt) will enter service on the Akashi-Iwaya route in August 2015. Awaji Jenova Line will operate her.

JR Nishi Nihon Miyajima Ferry will build a replacement ship for the Nanaura Maru (built in 1987). The new 'Nanaura Maru' will enter service in November 2016.

Uwajima-based Ehime Minami Kisen closed a ferry service between Uwajima and Kushima on April 4, 2016 after the Kushima Ohashi bridge opened on April 3, 2016.

On April 10, 2016, the Komataki (V, 19gt) entered service on the Hososhima-Innoshima route operated by Onomichi City. She is the first Japanese aircraft carrier-style double-ended car ferry.

Takamatsu-based Shodoshima Ferry launched the Shodoshima Maru (1,257gt, LOA: 71.9m, Pass: 490, Car: 55) on the Takamatsu-Tonosho route on March 10, 2017.

On July 2017, Awaji Kanku Line started operating services on the Awaji Shima (Sumoto)-Kansai International Airport route.

On August 10, 2017, Uchinomi Ferry announced that the Sun Olive Sea (52gt, Pass:68), a fast ferry on the Shodoshima-Takamatsu route will be out of service from September 1, 2017 because of decreasing passengers and lack of crewmembers.

Shikoku Kisen will launch the Asahi (987gt, LOA: 74m, Beam: 15m, Pass: 500, Vehicle: 12 buses or 61 cars, Built at Fujiwara Shipbuilding at the cost of 1.4 billion yen) on the Takamatsu-Naoshima route, etc. on March 16, 2018. The Asahi II (993gt, 1998) will be replaced.

On February 28, 2018, Nakajima Kisen's Nanashima (765gt) was completed at Naikai Zosen. She will enter service on the Mitsuhama-Kutsuna islands route on March 16.

On May 18, 2018, Ryobi Ferry announced that it will launch a cruise ferry, Olympia Dream 2 (about 900gt, Pass: 248, Car: 60) on the Shin Okayama-Tonosho (Shodoshima) route by the end of April 2019.The total construction costs are estimated at 1.4 billion yen. Eiji Mitooka will handle her interior design,and Fujiwara Shipbuilding will build her.

Awaji Kanku Line, which operates the Sumoto (Awaji Island)-Kansai International Airport with the Marine Flower 2 (104gt), will be out of business on July 13, 2018. Awaji Kanku Line was founded in February 2017, and began to operate the route on July 9, 2017, but has faced a low demand despite its expectation.

Tsuneishi Facilities & Craft delivered the "Red Bird" (61gt) aluminum alloy pure-passenger ferry to Shikoku Kisen on August 30, 2018.

Shikoku District Transport Bureau announced that a public vessel, Seisho (82gt, Pass: 180), which plies between Oshima where National Sanatorium Oshima Seisho-En is located, and Takamatsu will accept the public from April 26, 2019.

On March 7, 2019, the Olympia Dream Seto (about 900gt) , which is being built for Ryobi Ferry took the water at Fujiwara Shipbuilding in Imabari. She is set to enter service on the Shin Okayama-Tonosho (Shodoshima) route on May 1, 2019.

On April 22, 2019, Omishima Blue Line's new ferry "Mishima" (220gt) entered service. The "Ferry Mishima" (213gt) was replaced.

Ryobi Ferry's Olympia Dream Seto (942gt) entered service on the Shin Okayama-Tonosho (Shodoshima) route on May 1, 2019.

Shodoshima-based Kokusai Ferry, an affiliated business of Ryobi Shodoshima Ferry Group will swallow Ryobi Ferry in Okayama, and change its trade name to Kokusai Ryobi Ferry on April 1, 2020.

Uchinomi Ferry, which has much financial difficulty due to the coronavirus pandemic was bought by Kokusai Ryobi Ferry on August 31, 2020. Uchinomi Ferry's Kusakabe (Shodoshima)-Takamatsu route will be closed on March 11, 2021.

Shiyujima Kaiun's new ferry "Meon" (280gt, 11knots, Pass:280, Car: 13, Built at Kanda Shipbuilding) is set to enter service on the Takamatsu-Ogishima/Megishima route on February 28, 2021.

On April 11, 2021, Kokusai Ryobi Ferry's Kokusai Maru No.11 took the water at Fujiwara Shipbulding in Imabari. She is set to enter service on the Ikeda (Shodoshima)-Takamatsu route in the middle of July, 2021. The Kokusai Maru No. 32 (under the nickname of "Giraffe", 749gt, built in 2001) will be replaced.

In May 2021, Utado Unko, which had taken over Mukaishima Unko and Onomichi Tosen, changed its trade name to Onomichi Watashibune.

On July 21, 2021, Kokusai Ryobi Ferry's Kokusai Maru No.11 ("Shimazou" (=island's elephant) or "Elephant", 1,213gt, LOA: 73.05m, Pass: 500, Car: 60) entered service on the Ikeda (Shodoshima)-Takamatsu route.

Ondo Tosen which operates two small ferries on the Ondo-Kegoya route will get out of business at the end of October, 2021.

Aqua-net Hiroshima started passenger services on the Miyajima-Miyajimaguchi route on May 21, 2022.

On August 23, 2022, the Kobe municipal government announced that it will coduct a demonstration experiment between Suma Yacht Harbor and Awaji Koryu No Tsubasa Ko port with the "boh boh KOBE" sightseeing boat on October 8, 9, and 15, 2022.

Shikoku Ferry has ordered a new ROPAX (1360gt) from Shikoku Dockyard in Takamatsu. Shikoku Dockyard will build a car ferry for the first time in 43 years. The ferry is expected to enter service on the Takamatsu-Shodoshima (Tonosho) route in the autumn of 2024.

Bisan Ferry's "Hiroteon" (243gt, LOA: 39m, Pass & Crew: 154) is set to enter service between Marugame and Shiwaku islands (Hiroshima, Teshima and Oteshima) on February 19, 2023. The Shiwaku Maru (269gt) will be replaced.

Sanyo Kisen announced that it will close the Shiraishi-Kasaoka (Fushigoe) route on December 31, 2023.

Shodoshima Maru No.3 (about 1,360gt) for Shodoshima Ferry took the water at Shikoku Dock on May 7, 2024. She is expected to enter service between Takamatsu and Tonosho (Shodoshima island) in autumn of 2024. Shodoshima Maru No.2 (986gt, built in 2003) will be replaced.