HOME > Operators > Excursion boats > Niigata

NIIGATA

Excursion boats in Niigata (Koshinestu & Hokuriku) (From North to South)

Sasagawanagare

Awa-shima (Awa Island)

Agano-gawa (River Agano)

Okuaga

Shinano-gawa (River Shinano)

Okutadami-ko (Lake Okutadami)

Senkaku-wan (Senkaku Bay)

Sadoga-shima (Sado Island)

Kashiwazaki

Sado Kaikyo Kashiwazaki Kanko Kaihatsu Jikko Iinkai
NPO NGK World
Kashiwazaki Kanko Kisen

Nojiri-ko (Lake Nojiri)

Shirakaba-ko (Lake Shirakaba)

Suwa-ko (Lake Suwa)

Tenryu-gawa (River Tenryu)

Toyama Bay

Hotaru Ika (Watasenia scintillans) (Namerikawa)

Matsukawa Nanahashi (Toyama)

Port of Toyama (Toyama Shinko)

Fugan Unga (Fugan Canal, Toyama)

Takaoka Kojo Koen

Tsukumojima

Noto Tsukumojimawan Yuransen

Ganmon

Information

On December 26, 2014, Toyama prefectural goverment announced that it decided to name "fugan" to Fugan Suijo Line's new boat.

Suwa-based Nunohan will terminate operations of the Oya Hakyucho Maru (82gt, Pass: 178) on November 30, 2017, and decommission her.