HOME > Operators > Excursion boats > Chubu

CHUBU

Excursion boats in Chubu (From East to West)

Jogasaki

Ito/Atami

Port of Ito

Shimoda/Irozaki

Mikomoto-shima (Mikomoto Island)

Doga-shima

Mitsu Bay

Ganyudono Watashi (Numazu)

Port of Shimizu

Uchiura Bay

Ikawa-ko (Lake Ikawa)

Hamana-ko (Lake Hamana)

Otsuka Kaihin Ryokuchi (Gamagori)

Port of Mikawa

Enakyo

Nagara-gawa (River Nagara, Gifu)

Nagara-gawa (River Nagara, Seki)

Suimon-gawa (Ogaki)

Shichirino Watashi (Nagoya-Kuwana)

Seta-gawa (River Seta)/Ise-Chubu Centrair International Airport

Shima (Ago Bay, etc.)

Miyagawa Dam-ko (Lake Miyagawa Dam)

Kitayama-gawa (River Kitayama)

Kumano-gawa (River Kumano)

Shogawakyo

Kurobe-ko (Lake Kurobe)

Former Daishoji-gawa (River Daishoji, Kaga)

Tojinbo

Mikatagoko

Tsunegami Kaichu Koen Kanko
Mikatagoko Lake Center
Wakasa Resort

Sotomo

Information

Kyu-Osugi Mura Saisei Kyogikai reactivated a ferry service on Lake Miyagawa Dam on July 20, 2014.

On July 4, 2015, the Thousand Sunny, a pirate ship in ONE PIECE, a popular cartoon, entered service at Laguna Ten Bosch (ex-Laguna Gamagori).